Spørsmål du kan stille din lege

Del på Facebook
Del på Twitter

Kjære lege,

Jeg mottok nylig et tilbud om å få en SARS-CoV-2 mRNA-vaksine. Før jeg tar min endelige beslutning, vil jeg sette stor pris på om jeg kan få skriftlige svar på følgende spørsmål:

1. Hva er det fulle innholdet på vaksinene som er i omløp?
2. Inneholder vaksinene rester av MRC5 (aborterte fosterceller/menneskelig DNA)?
3. Hva er listen over potensielle bivirkninger, kortsiktige og langsiktige?
4. Hvilke kontraindikasjoner har vaksinene?
5. Kan du gi meg din bekreftelse, utvetydig og i god tro og i samsvar med artikkel 13 i Oviedo-Konvensjon, at disse vaksinene ikke har potensiale til å modifisere                menneskelig DNA gjennom det som kalles omvendt transkriptase, som eksplisitt tillater overføring av informasjon fra mRNA til DNA?
6. Har vaksinene gjennomgått sikkerhetstestene og effektivitetstestene?
7. Har vaksinene gjennomgått dyreforsøk?
8. Hva er fordelene og ulempene ved andre aktuelle behandlinger for SARS-CoV-2, når man tar hensyn til Nürnbergkodeksen artikkel 2?

I tillegg vil jeg gjerne ha et enkelt ja/nei svar på følgende spørsmål:

1. Hvis jeg vaksineres, kan jeg da slutte å bruke maske?
2. Hvis jeg vaksineres, kan jeg da slutte med sosial distansering?
3. Hvis mine foreldre, besteforeldre og jeg er vaksinerte, kan vi da klemme igjen?
4. Hvis jeg vaksineres, vil jeg da være immun mot alle Covid-variantene?
5. Hvis jeg vaksineres, vil jeg da kunne risikere sykehusinnleggelse, så vel som død?
6. Hvis jeg vaksineres, vil jeg da kunne smitte andre?
7. Hvis jeg opplever en alvorlig bivirkning på kort eller lang sikt, som til og med resulterer i død, vil jeg eller familien min da få erstatning?
8. Hvis jeg vaksineres, risikerer jeg da å få en veldig kraftig immunreaksjon neste gang jeg blir smittet av et koronavirus?

Før jeg evt. gir mitt informerte samtykke til vaksinasjon, vil jeg også hente inn vitneutsagn fra vaksinerte personer, informasjon fra laboratorier og offisielle og uavhengige medisinske eksperter. Jeg er ved god helse og har ikke tenkt å reise bort.

Med vennlig hilsen

Kari Hansen

For å klippe ut disse spørsmål: Markér teksten, trykk Ctrl + C, Åpne Word, trykk Ctrl + V.

Juridiske referanser:

Nürnbergkodeksen, artikkel 2:
«Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige.»

Nürnbergkodeksen, artikkel 8:
«Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller deltar i forsøket.»

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

Oviedo-konvensjonen, artikkel 13: (Lovdata: Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin – ETS nr. 164):
«En inngripen som søker å modifisere menneskets arveanlegg, kan bare foretas til preventive, diagnostiske eller terapeutiske formål, og bare dersom den ikke har som siktemål å skape en modifikasjon i eventuelle etterkommeres arveanlegg.»

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1997-04-04-1/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

Pasientrettighetsloven § 3-2: Pasientens og brukerens rett til informasjon:
«Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63