ViktigViten konfronterer påstandene til Faktisk.no

Del på Facebook
Del på Twitter

Alle påstandene vi mottok på mail fra Faktisk.no tirsdag 26. januar er gjengitt.

 

Faktisk.no ga ViktigViten en frist på fire timer til å gi et tilsvar. Da svaret ikke kom, gikk Faktisk.no raskt ute i riksdekkende media med sin historie og fikk god dekning og oppmerksomhet på sin «rapport». På Facebook ble filmen raskt stempelet med «faktasjekket» og kort tid etter ble den tatt ned fra youtube. Når fikk subjektiv faktasjekk sensurmyndighet? 

 

Pkt. 1. «Feil om pandemidefinisjon»

 

Faktisk.no:

«I “Covidfilmen 2020” hevdes det at Verdens helseorganisasjon (WHO) endret definisjonen for begrepet «pandemi» under svineinfluensa-pandemien i 2009. Dette stemmer ikke. På nettsiden til WHO hadde det imidlertid stått informasjon om hvordan en influensa-pandemi kunne forårsake et enormt antall dødsfall og sykdomstilfeller. Dette ble av mange tolket som WHOs pandemi-definisjon. WHO endret denne beskrivelsen uten forvarsel, noe som førte til at mange mente at WHO hadde endret sin definisjon på pandemi-begrepet.»

 

ViktigViten:

Jo, WHO endret sin definisjon av pandemi i 2009. Filmens referanser viser dessuten at hjemmesiden til WHO endret seg fra april 2009 til mai 2009 slik filmen uttrykker. Den informasjonen som til enhver tid befinner seg på WHO sine websider danner grunnlag for tiltak som ulike lands helsemyndigheter iverksetter og den mediedekning som pressen gir. Det er den gamle pandemidefinisjonen med «enorme antall dødsfall og sykdom» som refereres av myndigheter og som preger oppfatningen til folk flest, ikke den nye. Pandemi er forbundet med frykten for sykdom og mye død, ikke med utbredelse og manglende immunitet alene. 

 

Når det er slik at «enorme antall dødsfall og sykdom» ikke lenger er en del av definisjonen, hvorfor har ikke WHO gått ut og presisert dette for de ulike lands myndigheter og media?

 

Følgende dokument viser endringen av pandemidefinisjonen på WHO sin hjemmeside:

https://web.archive.org/web/20090520211728/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/

 

WHO endret også på andre formuleringer. Se dette dokument:

https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/more-changing-webpages-who

 

Også definisjonen av flokkimmunitet er blitt endret. I juni 2020 var WHO sin definisjon av flokkimmunitet, lagt ut på en av deres sider for spørsmål og svar om covid-19, i tråd med det allment aksepterte konseptet som har vært standarden for smittsomme sykdommer i flere tiår: “Flokkimmunitet er den indirekte beskyttelsen mot en smittsom sykdom som skjer når en befolkning er immun enten gjennom vaksinasjon eller immunitet utviklet gjennom tidligere infeksjon.”

 

12. oktober 2020 ble definisjonen av flokkimmunitet endret av generaldirektøren til WHO selv, til “et konsept som brukes til vaksinering”: «Flokkimmunitet er et begrep som brukes til vaksinering, hvori en populasjon kan beskyttes mot et bestemt virus hvis en terskel for vaksinasjon er nådd. Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte folk mot et virus, ikke ved å utsette dem for det.»

 

Kilder:

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—12-october-2020

 

https://www.organicconsumers.org/news/who-changes-definition-herd-immunity

 

Det kom en del nye retningslinjer fra WHO i 2020.

 

Pkt. 2. «Bruker dødsanslagene feil»

Faktisk.no:

«I filmen påstås det at Imperial College-rapporten spådde at over 500 000 briter og 2,2 millioner amerikanere kunne dø av covid-19. Vi kan finne disse anslagene i rapporten, men de er ikke «spådommer». I rapporten står det tydelig at tallene er anslag som gjelder hvis det ikke blir innført noen tiltak for å bremse smitten. Rapporten kaller også dette scenariet for «høyst usannsynlig», og både Storbritannia og USA har innført en rekke smitteverntiltak. Anslagene i rapporten som blir omtalt i videoen, handler altså ikke om den situasjonen de to landene faktisk endte opp i, men om en teoretisk situasjon uten smitteverntiltak. Det går med andre ord ikke an å tolke dem som spådommer om hvor dødelig covid-19 ville vise seg å være.»

 

ViktigViten:

Filmen snakker ikke om spådommer. Filmen bruker formuleringen «500 000 kunne dø».  Tallene til Neil Ferguson er for worst-case-scenarier. Disse tallene ble nedgradert fra 500 000 til 20 000. Begrunnelsen til Ferguson var at dødsanslagene kunne reduseres siden koronatiltak med lockdown ble iverksatt, samt det faktum at langt flere mennesker allerede var smittet enn tidligere antatt da lockdown ble satt i gang. Mange anerkjente forskere har imidlertid uttalt at lockdown ble iverksatt alt for sent til å kunne ha noen virkning. Dette kommer frem i filmen flere steder. Dødelighetskurvene viser normale forløp, lockdown eller ei.

 

Det er worst-case-scenariene som pressen griper tak i og som styrer myndighetenes tiltak. Dette vet alle involverte, inkludert WHO og Neil Ferguson. Likevel lar de det samme skje igjen. Hvis Faktisk.no ønsker å tone ned betydningen av worst-case-tallene til Neil Ferguson, hvorfor ber de da ikke media og myndigheter om å gjøre det samme?

 

På pressekonferansen 27. april 2009 i forbindelse med svineinfluensaen, stod følgende formuleringer på oversikten som Helsedirektoratet presenterte: «Scenarier for Norge. 1,2 millioner influensa-syke i løpet av et halvt år. 13.000 ekstra dødsfall (beregninger ut fra spanskesyken) – Store konsekvenser for individ og samfunn.» Dette er tallene som dannet grunnlaget for myndighetenes tiltak og som pressen formidlet videre. Det ble skapt frykt og usikkerhet hos mange mennesker. 2,2 millioner nordmenn lot seg vaksinere som følge av dette.

 

Da lockdown ble iverksatt var bare 4000 mennesker døde av covid-19 på verdensbasis. Dette er 1 % av en vanlig sesonginfluensa. Det er da man spør seg hva som er grunnlaget til de skrekkestimater som startet lockdown i fjor vår. Hvorfor ble ikke dette faktasjekket?

 

En annen gåte er hvordan det er mulig å tallfeste den komplekse effekten av lockdown til 480 000 sparte liv i Storbritannia (500 000 – 20 000). En matematisk modell trenger empiriske data for å kunne lage gode prediksjoner. Hvor skal man få tak i disse når lockdown ikke har vært brukt før?

 

Hvorfor bruker man bare èn ekspertinstans for dødsestimatene? Hvorfor ble ikke rapporten fagfellevurdert og faktasjekket? Hvorfor bruker man en ekspert som har bommet så kraftig tidligere?

 

Pkt. 3. «Uriktig om kugalskap»

 

Faktisk.no:

«I filmen hevdes det også at Neil Ferguson «spådde» at 50 000 ville dø av Creutzfeld-Jacobs sykdom, også kjent som kugalskap, i Storbritannia i 2002. Det stemmer ikke. Å beregne at mellom 50 og 50 000 kan dø, er noe helt annet enn å «spå» at 50 000 faktisk vil dø. I filmen hevdes det også at seks millioner sauer, griser og kyr ble avlivet i 2001 på bakgrunn av Fergusons anslag. Bakgrunnen for denne avlivingen var imidlertid et utbrudd av munn-og-klovsyke. Ferguson gjorde også beregninger knyttet til dette utbruddet, men disse beregningene hadde av åpenbare grunner ikke noe med kugalskap å gjøre.»

 

ViktigViten:

Filmen snakker ikke om spådommer. Filmen bruker formuleringen «50 000 kunne dø». Tallene til Neil Ferguson er for worst-case-scenario. Worst-case scenariene er tallene som pressen griper tak i og som styrer myndighetenes tiltak. Dette vet både WHO og Neil Ferguson. Likevel lar de det samme skje igjen. Apropos, ble Fergusons beregninger fagfellevurdert og faktasjekket?

 

Pkt. 4. «Ingen skjult nedgradering»

 

Faktisk.no:

«Det hevdes i filmen at det har pågått en «nedgradering i det skjulte» av covid-19. Et av eksemplene filmen bruker er en britisk omklassifisering av covid-19. 19. mars gikk sykdommen fra å regnes som en såkalt «high consequence infectious disease» (HCID) til å ikke være det. Ifølge den britiske regjeringens offisielle hjemmesider var bakgrunnen at mer ble kjent om koronaviruset, blant annet at det ikke var like dødelig som andre HCID-sykdommer, som SARS og ebola. Et enkelt Google-søk viser dessuten at endringen har blitt omtalt av BBC flere ganger.»

 

ViktigViten:

«Et enkelt Google-søk»? Hva med heller å spørre hvor mange som faktisk har fått med seg nedgraderingene? Covid-19 ble klassifisert som HCID i januar 2020 i Storbritannia. Akkurat idet dødstallene for covid-19 for alvor begynte å stige i mars 2020 gikk de britiske myndighetene vekk fra HCID og der har de vært siden. SARS var en global epidemi som tok 774 menneskeliv på verdensbasis. Ebola forkommer lokalt i Afrika (snl.no).

 

Faktisk.no:

«Det er heller ikke riktig at covid-19 er like dødelig som sesonginfluensa. Covid-19 er mer dødelig enn influensa.»

 

ViktigViten:

«Covid-19 er mer dødelig enn influensa», er bare et utsagn og en påstand. Mange medisinske eksperter verden over er uenige i dette. Hvilke eksperter har faktasjekkerne spurt, bare dem de er enige med eller har de også spurt uavhengige eksperter i ulike leire? Eksperter som vi henviser til i filmen, WDA, hevder at dødeligheten ligger på 0,25 – 0,3 %. Dette er langt unna estimatet i mars på 3,4 % som startet lockdown.

 

Det er flere måter å beregne dødelighet på. Klassifisering av covid-19 som dødsårsak foregår ulikt fra land til land. Noen land er svært liberale. Man kan dø av covid-19 eller dø med covid-19. Man kan få diagnosen «død av covid-19» gjennom kliniske undersøkelser, gjennom antagelser eller gjennom bekreftet PCR-test. Problemet med sistnevnte er at den ikke sier noe om man er smittet eller kan smitte. Testen er fryktelig sensitiv. Finner den en liten del av et dødt virus gjemt i slimhinnen, blir testen positiv. Hvor mange av dem som døde med covid-19 hadde symptomer på sykdommen? Se utdrag fra studien i The Lancet som er referert under punkt 10 lenger ned.

 

Under hele 2020 sa testkriteriene til WHO at en positiv PCR-test alene var nok til å fastslå covid-19. Den 20. januar 2021 publiserte WHO nye testkriterier for PCR-testing. Nå er PCR-testing bare et hjelpemiddel som må brukes sammen med klinisk konsultasjon. Ct-verdien til PCR-testen skal nå også noteres. Dette endrer hele bildet av testing for covid-19. Hvorfor kom ikke disse retningslinjene allerede i januar 2020?

 

Testkriteriene for januar 2020:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330857/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-eng.pdf

 

Testkriteriene fra 20. januar 2021:

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

 

Det har kommet en rekke nye retningslinjer fra WHO det siste året.

 

Et annet spørsmål som filmen ikke går inn på er: Er dette viruset isolert og definert etter gullstandarden? Så vidt vi har fått brakt på det rene er ikke den protokollen fulgt.

 

Faktisk.no:

«I tillegg hevdes det at Neil Ferguson «nedjusterte» sitt anslag over hvor mange som kunne dø av covid-19 i Storbritannia fra 500 000 til 20 000. Men anslaget på 500 000 stammer fra et scenario uten smitteverntiltak, noe Ferguson selv oppklarte på Twitter. Det er altså ikke snakk om noen nedjustering.»

 

ViktigViten:

Se svar under punkt 2 og 3.

 

Pkt. 5. «Det skilles mellom påvist og mistenkt smitte»

 

Faktisk.no:

«I filmen sies det at statistikkene ikke skiller mellom dem som har fått påvist smitte, og tilfeller der en lege bare mistenker slik smitte – uten at det er tatt prøve. Men det stemmer ikke at det i registreringen ikke skilles mellom ren mistanke om smitte, og dem som dør med påvist smitte fra PCR-prøve. Retningslinjene til WHO skiller tydelig i sine diagnosekoder mellom dem som man er sikre på er smittet ved laboratorieprøve, og dem der smitten er mistenkt av en lege: U07.1 ved påvist smitte etter testing og U07.2 ved mistanke, men ikke påvist smitte. Dette gjøres også klart i de norske retningslinjene fra FHI for koding av dødsfall relatert til covid-19 i Dødsårsaksregisteret.  I filmen påstås det også at de som dør av covid-19 og de som dør med covid-19 i kroppen, registreres i samme statistikk. Det stemmer ikke at dette aldri skilles. Ved registrering i Dødsårsaksregisteret defineres det hvilke personer som døde med covid-19 som underliggende dødsårsak – altså hvilke personer som døde av covid-19.»

 

ViktigViten:

Faktisk.no tar feil. Det er ikke retningslinjene til WHO som bestemmer hvordan dødsårsaken settes i de enkelte land. Det er det landenes egne helsemyndigheter som bestemmer. I USA går både påvist og mistenkt covid-19-smitte i samme statistikk (kode U07.1). Dette går tydelig frem av referansene våre. Slik er det også i flere andre land. Norge har hatt en annen og mer edruelig praksis, som Faktisk.no helt riktig sier. Men nå er jo også dødstallene for Norge bare en brøkdel av en vanlig sesonginfluensa. Dette er ikke tilfelle i land med langt mer liberal praksis, som i USA. På CDC sine sider i USA står det at bare 6 % av covid-19-dødsfallene hadde dette som eneste årsak. Dødsstatistikken i land med liberal praksis har i stor grad vært med på å påvirke koronatiltakene i andre land. 

 

Men selv WHO oppfordrer landene til å bruke koden U07.1 for covid-19 hvis bekreftelsen ikke er nevnt på dødsattesten, med mindre det står oppført “sannsynlig” eller “mistenkt”. Pkt. 4A, andre avsnitt i flg. dokument:

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1https://www.youtube.com/watch?v=k1trzdmwR2M

 

Pkt. 6. «Falsk motsetning mellom myndigheter og leger»

Faktisk.no:

«I filmen påstås det at leger har en helt annen definisjon på hva det vil si å være smittet enn det myndigheter og medier har. Dette er hentet fra et debattinnlegg signert professor emeritus og barnelege Dag Bratlid. Han kan imidlertid kun skrive på vegne av seg selv, ikke for leger generelt. I innlegget hevder Bratlid også, stikk i strid med den vitenskapelige konsensusen om koronaviruset, at viruset er lite smittsomt. Det han skriver om er heller ikke innenfor fagfeltet han har spesialisert seg på. Professor Stig S. Frøland, som er spesialist på infeksjonssykdommer, har avvist Bratlids påstander om at man må være syk for å være smittet, og at leger ikke bruker begrepet «smittet» om dem som ikke er syke. Han tilbakeviser også Bratlids påstand om at koronaviruset er lite smittsomt.»

 

ViktigViten:

Faktisk.no hevder at det er vitenskapelig konsensus på at koronaviruset ikke er lite smittsomt. Hva er den brede konsensus på smittsomheten til covid-19? Filmen viser med all tydelighet at det er store uenigheter knyttet til dette. Svært mange medisinske eksperter er hoderystende til det som nå skjer. Er det slik at faktasjekkerne bare kontakter de eksperter som er enige med dem selv? Og, hvor mange medisinske eksperter blir kontaktet? Enhver lege kan bare uttale seg på vegne av seg selv. Det er helt riktig. Da gjelder dette også for den /de ekspertene som faktasjekkerne selv bruker.

 

Det er helt riktig at man ikke trenger å være syk for å være smittet. Vi kjenner absolutt til begrepet symptomfrie smittebærere. Det gjør selvsagt også dr. Bratlid. Det nye nå, som filmen påpeker, er at myndighetene snakker om at man er smittet når man har testet positivt på en PCR-test. PCR-testen, slik den har vært brukt under pandemien, sier ingenting om man er smittet eller kan smitte andre. Ingenting.

 

Se utdrag fra studien i The Lancet som refereres under punkt 10 lenger ned.

Se også de nye testkriteriene til WHO nevnt under punkt 4 over.

 

Pkt. 7. «Feil at testen viser annet genetisk materiale»

 

Faktisk.no:

«I videoen hevdes det også at PCR-testen tester for en RNA-sekvens, altså en liten del av viruset. Det er riktig. Det er imidlertid feil at dette betyr at testen kan vise annet genetisk materiale. Den vil for eksempel ikke slå ut på influensa eller andre sykdommer, fordi den er laget for å matche nøyaktig det viruset den leter etter.»

 

ViktigViten:

Dette stemmer ikke. PCR-testen kan faktisk vise annet genetisk materiale.  «Kikhosteutbruddet» som refereres i filmen, er ett eksempel. Da mikroorganismen endelig ble dyrket, viste det seg at ingen av dem som hadde fått positiv PCR-test på kikhoste, faktisk hadde kikhoste. PCR-testen tester ikke på hele RNA, men en mindre sekvens av det. Er det bevist at man bare finner denne sekvensen hos covid-19 (SARS-Cov-2)? Og, er det bevist at SARS-Cov-2 i det hele tatt er isolert og definert etter gullstandarden? Vi har ennå ikke funnet dette dokumentert.

 

Pkt. 8. «Kary Mullis uttaler seg ikke om koronaviruset»

 

Faktisk.no

«I “Covidfilmen 2020” brukes klipp av Mullis hvor han uttaler at PCR-testen ikke sier noe om du er syk, at PCR-testen kan du finne nesten hva som helst i hvem som helst, og at den kan ta en mikroskopisk mengde av noe og gjøre det målbart. Mullis døde i august 2020, altså flere måneder før det første tilfellet av SARS-Cov-2 ble påvist i Kina. Klippene av han stammer fra en paneldebatt i 1993, hvor temaet var hiv-smitte. Mullis uttaler seg altså ikke om koronaviruset, men om hiv i klippene som vises i «Covidfilmen 2020».

 

ViktigViten:

Dette er feil. I klippet med Kary Mullis snakker han spesifikt om testen, ikke om koronavirus eller andre virus. Han forklarer akkurat hvordan testen virker og hvor sensitiv den er. Kary Mullis døde ikke i august 2020 som faktisk.no hevder. Han døde 7. august 2019. For noen er dette et interessant poeng.

 

Pkt. 9. «Høye tall på asymptomatiske»

 

Faktisk.no:

«I videoen vises til det flere ulike tall på hvor stor andel av dem som har testet positivt for covid-19 som har hatt symptomer på sykdom. Det er godt kjent at covid-19 kan gi asymptomatiske sykdomsforløp – altså at man kan være smittet uten å bli syk. Ulike studier har vist ulike andeler av asymptomatiske smittede. I desember 2020 konkluderte en gjennomgang av 94 studier med at rundt 20 prosent av de smittede ikke får symptomer. Dette tallet er mye lavere enn tallene som brukes i videoen.»

 

ViktigViten:

Studien som det henvises til er denne:

«Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systemic review and meta-analysis.” Plos Medicine, 22. September 2020. Denne studien kan vanskelig sammenlignes med tallene som filmen legger frem.

 

·        I studien ser man bla. på personer med påvist smitte gjennom PCR-test, som er symptomfrie gjennom hele sykdomsforløpet. 3/4 av disse dataene er hentet fra sykehus (hovedsakelig kinesiske). Der vil man finne pasienter som allerede har symptomer og svekket immunforsvar når de blir testet. Da vil også andelen av asymptomatiske pasienter bli betydelig lavere. På en ekstern teststasjon er bildet et helt annet. Man kan derfor ikke sammenligne positive PCR-tester tatt i så vidt forskjellige miljø.

·        Det knyttes stor usikkerhet til sykdomstall fra Kina. Under 20 % av dataene i studien er hentet fra vestlige land. Rundt 60 % er data fra Kina (knappe 20 % fra Wuhan) og resten er fra Asia, hovedsakelig land rundt Kina.

 

Pkt. 10. «Lave virusmengder betyr ikke at man ikke trenger å isoleres/kontaktspores»

Faktisk.no:

«I videoen hevdes det også at potensielt 90 prosent av dem som har testet positivt for covid-19, har så små mengder av viruset i seg at de ikke trenger å isoleres eller kontaktspores. Dette er misvisende. Lave virusmengder i prøven, og dermed høye ct-verdier, trenger ikke bety at man ikke er syk eller smittsom. Man har nemlig lave virusmengder i kroppen også tidlig i forløpet, når infeksjonen er på vei opp. Lave virusmengder kan også bety at man for eksempel har fått med seg lite virus på testpinnen. – For diagnostikk kan det være nyttig å finne de minste spor av en infeksjon. Det kan være veldig viktig i smittesporingsarbeidet, sa Olav Hungset i FHI i desember.»

 

ViktigViten:

Kritikken mot lockdown og koronatiltakene går på at det har vært en kraftig overreaksjon. Noen mener tydeligvis at man ikke kan være forsiktig nok, selv hvilken pris som samfunnet og enkeltmennesker måtte betale økonomisk og psykososialt. Hvor skal grensen gå? De norske laboratoriene bruker en terskelverdi for å fastsette positiv test, som er høyere verdi enn 35. Ifølge fransk smittevernekspert Didier Raoult sine studier er det da ikke lenger mulig å dyrke viruset. Sagt med andre ord: Viruset er ikke aktivt. Skal samfunnet likevel isolere og kontaktspore friske personer bare for å være på den sikre siden? Skal samfunnet anvende denne føre-var-tenkningen på enhver sesonginfluensa i årene som kommer, basert på en PCR-test med åpenbare svakheter?

 

En studie i The Lancet 21. Februar 2021 sier følgende: «De fleste smittet med SARS-CoV-2 er smittsomme i 4-8 dager. Prøver er generelt ikke funnet å inneholde dyrkbar (potensielt smittsomt) virus utover dag 9 etter symptomstart, og mest overføring forekommer før dag 5. De gjenværende RNA-kopiene kan ta uker, eller noen ganger måneder, å fjerne. I denne tiden vil PCR fortsatt være positiv. Testing for å redusere spredningen av SARS-CoV-2 spør ikke om noen har RNA i nesen fra tidligere infeksjon, men om de er smittsomme i dag. Det er et nettotap for samfunnets helse og sosialt og økonomisk velvære hvis individer som ikke lenger har symptomer tester positivt og isolerer seg i 10 dager. Etter vårt syn er nåværende PCR-testing derfor ikke den passende gullstandarden for å evaluere en SARS-CoV-2 folkehelsetest.»

Lenke til studien:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR2GKTiF-4Tjo5B1n_GRPY2sY5lTTO1UNuX1zwvzDQjHF6E8h5Xf75Nn3Sg

 

Se også de nye testkriteriene til WHO nevnt under punkt 4 over.

 

Pkt. 11. «Overdriver risikoen for falske positive»

 

Faktisk.no:

«I filmen vises det blant annet til en beregning som fastslår andelen falske positive tester til noe mellom 0,8 prosent og 4 prosent. Litt senere i filmen vises det til en lege som hevder at 89–94 prosent av testene er falske positive. Dette er misforstått og misvisende, fordi andelen falske positive alltid vil variere med ulike forutsetninger.»

 

ViktigViten:

Andelen falske positive forteller hvor stor andel (0,8 – 4 %) av helt friske mennesker som likevel tester positivt.  89 – 94 % forteller om hvor stor andel av de positive PCR-testene som er falske positive.  Det blir to forskjellige utvalg. 

 

Faktisk.no:

«I Norge i dag er sannsynligheten høy for at en positiv prøve er riktig, ifølge FHI. De anslår at testen som brukes har en svært høy spesifisitet, opp mot 99,999 prosent.»

 

ViktigViten:

En positiv prøve viser at man sannsynligvis har gjort et funn. Men funnet sier ingenting om man er smittet eller kan smitte andre. Ingenting. Testen skiller ikke mellom mye og lite virus, døde og levende virus, hele virus og rester av virus. Man finner ikke ut om man har levende virus før man dyrker det, med mindre man bruker mye lavere terskelverdi i laboratoriene. En Ct-verdi på under 20 viser høyaktiv infeksjon, en Ct-verdi på 25 viser middels infeksjon og en Ct-verdi på over 35 viser null infeksjon, ifølge tallene til Didier Raoult.

Terskelverdien i norske laboratorier ligger over 35. Det betyr at PCR-testen, når den anvendes alene uten kliniske undersøkelser, er ubrukelig. Et interessant spørsmål å stille er hvor stor andel av de «smittede» (de med positiv PCR-test) i Norge høsten 2020 som ble klinisk undersøkt av lege og hvor mange av dem som hadde symptomer.

Se utdrag fra studien i The Lancet som er referert under punkt 10. Se også de nye testkriteriene til WHO nevnt under punkt 4 over.

Faktisk.no:
«I videoen fortelles det også at presidenten i Tanzania har stilt spørsmål ved testregimet fordi testene slo positivt ut på papaya, sau og geit. Faktasjekkerne i Snopes har sett på dette, og skriver at dette ikke er bevist.»

 

ViktigViten:

Snopes skriver at siden de bare har fått påstanden muntlig må de sette «ikke bevist». Har de snakket med folk rundt presidenten? Med så mange tilfeller av kontaminerte testsett kan man heller ikke utelate at det presidenten sier er riktig.

 

12. «Om vaksinepåbud»

 

Faktisk.no:

«I filmen hevdes det at lovverket åpner for vaksinepåbud. Det er riktig at smittevernloven åpner for at Helsedirektoratet i helt spesielle tilfeller kan påby vaksinering. I Norge er hovedregelen imidlertid at vaksiner mot smittsomme sykdommer gis som et frivillig tilbud. Det skal derfor svært mye til før myndighetene innfører vaksineplikt, og det har aldri blitt gjort siden smittevernloven trådte i kraft i 1995. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at det ikke vil bli obligatorisk å vaksinere seg mot korona.»

 

ViktigViten:

Faktisk.no snakker om at «hovedregelen er …» og at «det skal svært mye til før myndighetene innfører vaksineplikt». Lockdown, strenge coronatiltak og flere omfattende GMO-lovendringer er definitivt ikke hovedregler. Hvem ville trodd at noe slikt skulle skje for ett år siden? Hele dette året har vært et historisk unntak. Kan man bryte hovedregler og tradisjon på det ene området, kan man gjøre det på det andre.  

 

WHO-tidslinje

 

1.     WHO: Ny pandemidefinisjon (2009)

Pandemi handler ikke lenger om enormt mange dødsfall og syke. Den handler bare om utbredelse og manglende immunitet. Nå kan pandemi erklæres ved milde epidemier

 

2.     WHO: Nye testkriterier (januar 2020)

Klinisk undersøkelse av symptomer hos lege er ikke nødvendig. En positiv PCR-test er alene nå nok til å fastslå covid-19. Men når en slik test brukes alene, sier den ikke noe om en person er smittet eller kan smitte. Ingenting.

 

3.     WHO: Skrekkestimater for antall døde av covid-19 (11. mars 2020)

Disse ga oss lockdown våren 2020.

 

4.     WHO: «Vårt hovedbudskap er: Test, test, test» (16. mars 2020)

PCR-testing verden over blir mangedoblet i løpet av 2020.

 

5.     WHO: Nye retningslinjer for fastsettelse av dødsårsak (mars/april 2020)

Antagelse om covid-19 eller positiv PCR-test er nå tilstrekkelig til å fastslå covid-19

 

6.     WHO: Ny definisjon av flokkimmunitet (12. oktober 2020)

Nå skal flokkimmunitet bare oppnås med vaksinasjon alene.

 

7.     WHO: Nye testkriterier (20. januar 2021)

PCR-test alene er nå ikke lenger nok til å bestemme covid-19. Fra nå av må pasienten også gjennomgå klinisk undersøkelse hos lege og Ct-verdien noteres. Dette blir imidlertid bare informert med liten skrift. Svært få er klar over dette testkriteriet. Hvorfor kom ikke disse retningslinjer for ett år siden?